Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – predbežná registrácia

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „GDPR”) (ďalej len „Súhlas”)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, Sládkovičova ul. 210/50, 972 01 BOJNICE, IČO : 42274770 info@bojnicevino.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ”) a to:

v rozsahu: emailová adresa a meno, priezvisko;
pre účel: predbežná registrácia ako rezervácia vstupenky, podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter,
po dobu: 5 rokov

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi tento Súhlas poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať tretím stranám ani iným príjemcom.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS ani poskytovať medzinárodnej organizácii.
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Zodpovednej Osoby, uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.
  • Máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, najmä ak sú podľa vás spracúvané nesprávne.
  • Máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás.
  • Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Pre zjednodušenie Vašej identifikácie pri vybavovaní žiadosti Vás prosíme o zasielanie žiadostí o výkon práv z poskytnutej e-mailovej adresy.